Smile Series No. 1, 1986 (Acrylic on canvas) 24" x 38"

Smile Series No. 2, 1986 (Acrylic on canvas) 18" x 24"

Smile Series No. 4, 1986 (Acrylic on canvas) 24" x 36"

Smile Series No. 3, 1986 (Acrylic on canvas) 24" x 36"

Smile Series No. 6, 1986 (Acrylic on canvas) 40" x 30"

Smile Series No. 5 (Acrylic on canvas) 37"x 27"

Smile Series No. 8 (Acrylic on canvas) 36" x 36"

Smile Series No. 7 (Acrylic and gouache on canvas) 36" x 36"

Smile Series No. 9, 1986 (Acrylic on canvas) 48" x 24"

Smile Series No. 10 (Gouache on canvas) 30" x 24"

Smile Series No. 11 (Acrylic and gouache on canvas) 24" x 36"

Smile Series No. 12 (Acrylic on canvas) 36" x 48"

Smile Series No. 13 (Acrylic on canvas) 36" x 36"

Smile Series No. 14 (Gouache on canvas) 14" x 11"

SMILE SERIES